Επιλογή Σελίδας

Ηγεσία και Ιεραρχία
Ενότητα 6 από 8

Επισκόπηση ενότητας

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγει μάνατζερ και εργαζόμενους σε πολυπολιτισμικούς οργανισμούς στη σημασία των θεμάτων ηγεσίας και ιεραρχίας που επηρεάζουν την ποιότητα της εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις διαφορές στα στυλ μάνατζμεντ και ηγεσίας και στην εφαρμογή της ηγεσίας. Θα προσδιορίσουν τους παράγοντες κουλτούρας και μάνατζμεντ που σχετίζονται με την εφαρμογή ηγεσίας στον οργανισμό και θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας. Ακόμα, θα κατανοήσουν πώς και γιατί είναι σημαντικό να προσδιοριστούν στοιχεία του πολυπολιτισμικού οργανισμού (δηλαδή συμπεριφορές των εργαζομένων προς τους νέους εργαζόμενους, συναντήσεις εκτός της εταιρείας με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση των νέων, τελετές και εκδηλώσεις στον οργανισμό).

Χρόνος ολοκλήρωσης της ενότητας: 8 ώρες.

Περιέχει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Στοιχεία οργανωτικής κουλτούρας
 2. Το φαινόμενο της πολιτισμικής πολυμορφίας στους οργανισμούς
 3. Η ιεραρχία και οι σχέσεις στον πολυπολιτισμικό οργανισμό
 4. Εισαγωγή αλλαγών στον πολυπολιτισμικό οργανισμό
 5. Τεστ αυτοαξιολόγησης
 6. 6.Τελικό τεστ αξιολόγησης της γνώσης

Βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν:

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Μελετήστε τα θέματα με την προτεινόμενη σειρά
 • Προετοιμάστε τις πρακτικές εργασίες
 • Συμμετέχετε στις συζητήσεις στην τάξη και στα online φόρουμ / chat
 • Συμπληρώστε ένα κουίζ μετά από κάθε μέρος
 • Αφήστε τα σχόλιά σας μετά από το μάθημα
 • Επαναλάβετε μερικά θέματα αν χρειαστεί
 • Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα

Μονάδες Ενότητας

6.1: Στοιχεία οργανωτικής κουλτούρας

6.2: Το φαινόμενο της πολιτισμικής πολυμορφίας σε πολυπολιτισμικούς οργανισμούς

6.3: Η ιεραρχία και οι σχέσεις στον πολυπολιτισμικό οργανισμό

6.4: Εισαγωγή αλλαγών στον πολυπολιτισμικό οργανισμό

6.5: Τελικές Δραστηριότητες

Γνώσεις και Δεξιότητες

Γνώσεις

 • να εντοπίζουν σημαντικά στοιχεία όπως συμπεριφορές των εργαζομένων προς τους νέους εργαζόμενους, συναντήσεις εκτός της εταιρείας με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση των νέων εργαζόμενων, τελετές και εκδηλώσεις στον οργανισμό
 • να προσδιορίζουν βασικούς κανόνες και αξίες στον οργανισμό
 • να περιγράφουν διαφορετικές μορφές κουλτούρας (δηλ. αρρενωπότητα ή θηλυκότητα)
 • να σχεδιάζουν τον καθορισμό ευθυνών
 • να προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στον πολυπολιτισμικό οργανισμό
 • να σχεδιάζουν πώς να εισαγάγουν αλλαγές στον οργανισμό

 

Δεξιότητες

 • να προσδιορίζουν δημιουργήματα, τεχνουργήματα στον οργανισμό
 • να εφαρμόζουν βασικούς κανόνες και αξίες
 • να περιγράφουν διαφορετικές μορφές κουλτούρας όπως αρρενωπότητα ή θηλυκότητα
 • να αναθέτουν ευθύνες στον οργανισμό
 • να αναλύσουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στον πολυπολιτισμικό οργανισμό
 • να μοντελοποιούν τις αλλαγές

Ενότητα 5: Ομαδική εργασία και κοινωνική ενσωμάτωση

Πηγαίνετε στην Ενότητα 5

Ενότητα 7: Στυλ Μάθησης

Πηγαίνετε στην Ενότητα 7

Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + “Πολιτισμικοί κίνδυνοι στον Οργανισμό την εποχή της Παγκοσμιοποίησης – Δεξιότητες έναντι της πραγματικότητας ” (αριθ. 2018-1-PL01-KA204-051056). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών του και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.