Επιλογή Σελίδας

Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση
Ενότητα 1 από 8

Επισκόπηση ενότητας

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγει στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση τους μάνατζερ και τους εργαζόμενους. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την κουλτούρα και τις πολιτισμικές διαφορές ατόμων και κοινωνιών.

Οι συμμετέχοντες θα εντοπίσουν τα εμπόδια για την ανάπτυξη πολιτιστικής συνείδησης και τις ικανότητες που απαιτούνται για την υπερνίκηση της διαφορετικότητας. Θα καταλάβουν ακόμα σε αυτή την ενότητα, πώς και γιατί είναι σημαντικό να αυξηθεί η πολιτισμική ευαισθητοποίηση στο χώρο εργασίας και πώς γίνεται αποτελεσματική υλοποίηση και διαχείριση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Χρόνος ολοκλήρωσης της ενότητας: 5 ώρες.

Περιέχει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Κουλτούρα, διαπολιτισμική συνείδηση και ευαισθητοποίηση και πολιτισμικό σοκ

2.Περιγραφή των πιο δημοφιλών πολιτισμών

 1. Στρατηγικές για την υπέρβαση των διαφορών
 2. Ατομική κουλτούρα έναντι κουλτούρας της κοινωνίας
 3. Τεστ αυτοαξιολόγησης

Βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν:

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Μελετήστε τα θέματα με την προτεινόμενη σειρά
 • Γνωρίστε τους παρεχόμενους πόρους μάθησης
 • Προετοιμάστε τις πρακτικές εργασίες
 • Συμμετέχετε στις συζητήσεις στην τάξη και στα online φόρουμ / chat
 • Συμπληρώστε ένα κουίζ μετά από κάθε μέρος
 • Αφήστε τα σχόλιά σας μετά από το μάθημα
 • Επαναλάβετε μερικά θέματα αν χρειαστεί
 • Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα

Μονάδες Ενότητας

1.1: Τι είναι η Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση;

1.2: Οι πιο δημοφιλείς κουλτούρες στην Ευρώπη

1.3: Οι κύριες διαφορές στις κουλτούρες

1.4: Τελικές Δραστηριότητες

Γνώσεις και Δεξιότητες

Γνώσεις

 • Να γνωρίζουμε τις έννοιες της «κουλτούρας», της «πολιτισμικής ευαισθητοποίησης», της «πολιτισμικής συνείδησης» και του «πολιτισμικού σοκ»,
 • Να καθορίσουμε τις διαφορές κουλτούρας στην Ευρώπη,
 • Να περιγράψουμε βασικά στοιχεία μιας κουλτούρας,
 • Να προσδιορίσουμε την πολιτισμική και ατομική ποικιλομορφία

 

Δεξιότητες

 • Να περιγράψουμε τις έννοιες: “κουλτούρα”, “πολιτισμική ευαισθητοποίηση”, “πολιτισμική συνείδησης ” και “πολιτισμικό σοκ”
 • Να τονίσουμε τις πιο δημοφιλείς κουλτούρες στην Ευρώπη
 • Να αναλύσουμε τις κυριότερες διαφορές μεταξύ της δικής μας κουλτούρας και αυτής των άλλων
 • Να διαχωρίσουμε τις πολιτισμικές διαφορές της κοινωνίας και των ατόμων (μελέτες περιπτώσεων)

 

Ενότητα 2: Καταλαβαίνοντας τις Διαφορετικές Κουλτούρες

Πηγαίνετε στην Ενότητα 2

Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + “Πολιτισμικοί κίνδυνοι στον Οργανισμό την εποχή της Παγκοσμιοποίησης – Δεξιότητες έναντι της πραγματικότητας ” (αριθ. 2018-1-PL01-KA204-051056). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών του και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.