Select Page

Līderība un hierarhija

Moduļa pārskats

Moduļa mērķis ir iepazīstināt  multikulturālu organizāciju vadītājus un citus darbiniekus ar līderību un hierarhiju saistīto problēmu ietekmi uz darba kvalitāti. Dalībnieks iegūs zināšanas un prasmes par dažādiem vadības stiliem un līderības pilnveidošanas iespējām organizācijā, spējot zināšanas izmantot, lai uzlabotu sava darba kvalitāti.

Modulis palīdzēs dalībniekam saprast kā un kāpēc ir svarīgi noteikt artefaktus multikulturālās organizācijās (piemēram, darbinieku attieksme pret jauniem darbiniekiem, darba sapulces ārpus biroja telpām, citi organizācijas rituāli).

Laiks moduļa apguvei: 8 stundas

Moduļa tēmas

6.1: Organizācijas kultūras elementi

6.2: Kultūru dažādība multikulturālā organizācijā

6.3: Hierarhija un attiecības multikulturālās organizācijās

6.4: Pārmaiņu ieviešana multikulturālā organizācijā

6.5: Noslēguma aktivitātes

Zināšanas un prasmes 

Zināšanas

 • Identificēt artefaktus multikulturālās organizācijās (piemēram, darbinieku attieksme pret jauniem darbiniekiem, darbinieku sapulces ārpus biroja telpām, citi organizācijas rituāli).
 • Identificēt organizācijas pamata vērtības un normas.
 • Raksturot dažādas kultūras organizācijā (piemēram, maskulīnā vai femininā kultūra)
 • Noteikt, kā sadalīt atbildības organizācijā
 • Identificēt attiecības starp cilvēkiem multikulturālā organizācijā
 • Apzināt, kā ieviest pārmaiņas organizācijā

Prasmes 

 • Noteikt artefaktus multikulturālās organizācijās (piemēram, darbinieku attieksme pret jauniem darbiniekiem, darbinieku sapulces ārpus biroja telpām, citi organizācijas rituāli).
 • Pielietot organizācijas normas un vērtības
 • Atpazīt dažādas kultūras organizācija (piemēram, maskulīnā vai feminīnā)
 • Analizēt attiecības starp cilvēkiem multikulturālā organizācijā
 • Modelēt izmaiņas organizācijā

5. modulis: Komandas darbs un sociālā integrācija

Pāriet uz 5. moduli

7. modulis: Mācību stili

Pāriet uz 7. moduli

Projekts ir finansēts no Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas “Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte” (Nr. 2018-1-PL01-KA204-051056), Eiropas Komisija neatbild par saturu, kas atspoguļo tikai satura autoru viedokli, Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu ietvertās informācijas izmantošanu.